Báo cáo chế độ, tiền lương, thưởng của doanh nghiệp năm 2015 - CNS

24/03/2016
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố thông tin Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Theo Báo cáo, trong năm 2015 thu nhập bình quân của Tổng Công ty như sau:
- Mỗi người lao động là 15.814.000 VNĐ/ tháng.
- Người quản lý chuyên trách là 44.089.000 VNĐ/tháng

Kế hoạch thu nhập bình quân của Tổng công ty năm 2016 như sau:

- Mỗi người lao động là 16.136.000 VNĐ/ tháng.
- Người quản lý chuyên trách là 50.189.000 VNĐ/tháng