Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017

15/05/2018
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố thông tin Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017.

Theo Báo cáo, trong năm 2017 mức tiền lương bình quân của người lao động của Tổng Công ty là 12.863.000 VNĐ.

Chi tiết báo cáo, vui lòng xem tại đây: Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017