Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - CNS

05/04/2019
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố thông tin Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Theo Báo cáo, trong năm 2018 quỹ tiền lương bình quân của người lao động của Tổng Công ty là 16.887.000 VNĐ.

Chi tiết báo cáo, vui lòng xem tại đây: Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018