Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và 03 năm gần nhất

20/06/2016
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố thông tin Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và 03 năm gần nhất.
Link tải tài liệu