Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 - CNS

22/08/2016
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên trân trọng công bố thông tin: Báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2016 - CNS. Nội dung sơ lược như sau:

Trong 06 tháng năm 2016, Tổng Công ty đã hoàn thành 48,40% so với kế hoạch, tăng 0,63% so với cùng kỳ năm trước đối với chỉ tiêu doanh thu; 59,52% so với kế hoạch, tăng 16,59% đối với chỉ tiêu lợi nhuận; 50,04% so với kế hoạch, tăng 15,06% so với cùng kỳ năm trước đối với chỉ tiêu nộp ngân sách.
Tổng Công ty chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chính sách, chế độ hiện hành của nhà nước đối với doanh nghiệp.

Phân loại doanh nghiệp: An toàn về tài chính.

Chi tiết xin vui lòng xem tại: Báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2016 - CNS