Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017 - CNS

18/08/2017
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên trân trọng công bố thông tin: Báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2017 - CNS. Nội dung sơ lược như sau:

Trong 06 tháng năm 2016, Doanh thu của Tổng Công ty đã hoàn thành 34,89% so với kế hoạch, giảm 27,02% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận đạt 32,36% so với kế hoạch, giảm 44,01% so với cùng kỳ năm trước; Nộp ngân sách nhà nước đạt 34,98% so với kế hoạch, giảm 28,01% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng Công ty chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chính sách, chế độ hiện hành của nhà nước đối với doanh nghiệp.

Phân loại doanh nghiệp: An toàn về tài chính.

Chi tiết xin vui lòng xem tại: Báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2016 - CNS