Báo cáo giám sát tài chính năm 2018 - CNS

25/04/2019
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố Báo cáo giám sát tài chính năm 2018 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

Theo báo cáo, Tổng doanh thu thuần đạt 2.904.895 (triệu đồng); Tổng Chi phí đạt 2.790.717 (triệu đồng); Tổng Chi phí trên tổng doanh thu đạt 96,07%; Tổng lợi nhuận trước thuế 114.178 (triệu đồng).

Chi tiết báo cáo, vui lòng xem tại đây: Báo cáo giám sát tài chính năm 2018 - CNS