Báo cáo giám sát tài chính năm 2015 - CNS

05/04/2016
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố Báo cáo giám sát tài chính năm 2015 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

Theo báo cáo, Tổng doanh thu thuần đạt 3.946.904 (triệu đồng); Tổng Chi phí đạt 3.668.088 (triệu đồng); Tổng Chi phí trên tổng doanh thu đạt 92,94%; Tổng lợi nhuận trước thuế 278.816 (triệu đồng).

Chi tiết báo cáo, vui lòng xem tại đây: Báo cáo giám sát tài chính năm 2015 - CNS