Báo cáo giám sát tài chính năm 2017 - CNS

04/04/2018
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên trân trọng công bố thông tin: Báo cáo giám sát tài chính năm 2017 - CNS. Nội dung sơ lược như sau:

Trong năm 2017, Doanh thu của Tổng Công ty đã hoàn thành 103,32% so với kế hoạch, giảm 17,31% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận đạt 101,30% so với kế hoạch, giảm 58,51% so với cùng kỳ năm trước; Nộp ngân sách nhà nước đạt 101,54% so với kế hoạch, giảm 15,64% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng Công ty chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chính sách, chế độ hiện hành của nhà nước đối với doanh nghiệp.

Phân loại doanh nghiệp: An toàn về tài chính.

Chi tiết xin vui lòng xem tại: Báo cáo giám sát tài chính năm 2017 - CNS