Báo cáo hoạt động đầu tư của các dự án trong Khu công nghiệp năm 2018 - CNS

04/07/2019
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố thông tin: Báo cáo hoạt động đầu tư của các dự án trong Khu công nghiệp năm 2018 - Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên

Theo công văn số 5136/BQL-DN ngày 17/12/2018 của BQL các Khu chế xuất và Công nghiệp về việc gửi báo cáo tài chính và báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn báo cáo về hoạt động đầu tư năm 2018 của 03 dự án trong các Khu công nghiệp (KCN Tân Tạo, KCN Vĩnh Lộc, KCN Hiệp Phước).

Chi tiết vui lòng xem tại đây: Báo cáo hoạt động đầu tư của các dự án trong Khu công nghiệp năm 2018 - CNS