Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD từ năm 2016-2018 - CNS

08/07/2019
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố thông tin: Báo cáo về Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH  Một Thành viên

Chi tiết vui lòng xem tại đây: Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD từ năm 2016-2018 – CNS

Theo báo cáo,
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn năm 2016-2018, đạt được như sau:
- Tổng doanh thu giai đoạn 2016-2018: 13.000,35 tỷ đồng.
- Lợi nhuận giai đoạn 2016-2018: 661,84 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2018: 7.176,78 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2018: 164,52 triệu USD.

2. Về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2018:
Tổng Công ty tiếp tục đầu tư và khai thác các Dự án trọng điểm thuộc giai đoạn 2015-2020 để thực hiện nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu, phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm của Tổng Công ty. Trong đó, chú trọng phát triển kinh tế tri thức, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng tăng trưởng.

3. Kết quả tài chính của Khối các Công ty con giai đoạn 2016-2018

TT Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2018
1 Doanh thu Tr.đồng 1.032.098 1.194.836 1.213.272
2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 53.739 53.862 74.059
3 Tổng tài sản Tr.đồng 1.186.346 1.249.375 1.346.117
4 Tổng cộng nguồn vốn Tr.đồng 1.186.346 1.249.375 1.346.117
5 Vốn chủ sở hữu Tr.đồng 617.966 606.375 641.849
6 ROE Tr.đồng 7,01% 6,40% 9,21%
 
Trân trọng.