Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và ba (03) năm gần nhất

26/06/2017
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố Báo cáo số 363/CNS-KHKD ngày 19/06/2017 về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và ba (03) năm gần nhất.


Link tải tài liệu