Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 - CNS

30/03/2018
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

Theo báo cáo có nội dung sơ lược sau:

Tài sản Số cuối Quý Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn 2.317 tỷ đồng 2.144 tỷ đồng
B.  Tài sản dài hạn 1.849 tỷ đồng 1.911 tỷ đồng
C.  Nợ phải trả 1.354 tỷ đồng 1.369 tỷ đồng
D.  Vốn chủ sở hữu 2.812 tỷ đồng 2.686 tỷ đồng

Chi tiết vui lòng xem tại đây: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 - CNS