Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

31/05/2018
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng công bố báo cáo tài chính năm 2017.

Theo báo cáo, tổng doanh thu lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ, Tổng Công ty đạt 2.912.295.233.309 đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 112.844.979.026 đồng.

Chi tiết báo cáo vui lòng xem tại đây: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017


Trân trọng./.