Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015 - CNS

30/11/2016
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV

Theo báo cáo, Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng có tổng mức lương bình quân thực hiện năm 2015 là 440.500.000 đồng và thù lao bình quân là 16.708.050 đồng; Tổng lương thực hiện trong năm 2018 là 5.475.825.000 đồng và thù lao thực hiện là 200.496.600 đồng.


Chi tiết xem tại đây: BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015 của CNS