Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 - CNS

28/06/2019
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV

Theo báo cáo, Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng có tổng mức lương bình quân thực hiện năm 2018 là 539.700.000 đồng; Tổng lương thực hiện trong năm 2018 là 5.475.825.000 đồng.


Chi tiết xem tại đây: BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 của CNS