Báo cáo xây dựng kế hoạch tài chính năm 2018

22/08/2017
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố Báo cáo số 467/BC-CNS ngày 31/07/2017 về Xây dựng kế hoạch tài chính năm 2017.

Theo Báo cáo, một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018 như sau:


 
Số TT Chỉ tiêu Năm 2017 Kế hoạch 2018 So sánh (%)
Kế hoạch UTH UTH2017 KH2017 KH 2018  UTH 2017
A B   (1) (2) (3) (4)=(2)/(1) (5)=(3)/(2)
1 Tổng doanh thu   4.759.845 4.134.716 4.389.350 86,87 106,16
  Công ty mẹ   3.780.940 3.138.880 3.363.485 83,02 107,16
  Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất   624.844 624.844 687.329 100,00 110,00
  Công ty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung   244.200 244.200 255.000 100,00 104,42
  Công ty TNHH MTV PT KCNC Tp.HCM   109.861 126.792 83.536 115,41 65,88
2 Lợi nhuận trước thuế   325.956 235.983 241.240 72,40 102,23
  Công ty mẹ   280.111 186.335 191.925 66,52 103,00
  Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất   12.645 15.500 17.050 122,58 110,00
  Công ty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung   25.298 25.298 26.200 100,00 103,57
  Công ty TNHH MTV PT KCNC Tp.HCM   7.902 8.850 6.065 112,00 68,53
3 Phải nộp NSNN 5.801.335 4.837.416 5.173.518 83,38 106,95
  Công ty mẹ 2.888.238 2.404.755 2.565.760 83,26 106,70
  Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất 16.620 22.420 24.662 134,90 110,00
  Công ty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung 5.998 3.213 15.620 53,57 486,15
  Công ty TNHH MTV PT KCNC Tp.HCM 2.241 2.273 1.716 101,43 75,49
Đơn vị tính: Triệu đồng


Link tải tài liệu