Chiến lược, kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 - CNS

27/11/2017
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố Quyết định số 6176/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/11/2017 về việc phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

Theo Quyết định, nhiệm vụ chính trong thời gian tới của Tổng Công ty bao gồm:

- Tập trung đầu tư mạnh vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, những lĩnh vực Tổng Công ty có lợi thế. Cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nghiên cứu hình thành một số chương trình, dự án trọng điểm triển khai trong giai đoạn 2016-2020.

- Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm do UBND Thành phố giao.

- Tiếp tục củng cố phát triển, mở rộng theo chiều sâu các ngành nghề sản xuất – kinh doanh chính nhằm mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện việc tái cơ cấu, thoái vốn nhà nước đúng quy định.

Chi tiết vui lòng xem tại đây: Quyết định phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2016 - 2020