Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV

21/10/2016

Ngày 21/10/2016, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV đã ban hành Quyết định số 473/QĐ-HĐTV về việc bổ nhiệm ông Lê Tấn Dương – Giám đốc phòng Kế hoạch - Kinh doanh Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV; thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2016.

Tổng công ty xin trân trọng thông báo.