Công bố thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty năm 2013

01/07/2015
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV năm 2013

Thứ tự tài liệu báo cáo: 

TT

Văn bản

1

Thông báo số 140/TB-UBND của Ủy Ban nhân dân TPHCM về "Kế hoạch tài chính  năm 2013 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên"

2

Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2013

3

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

4

Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động theo quy định tại Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013. Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước (Công văn 284 đến 293/CNS-TCKT)

5

Báo cáo xác định Quỹ tiền lương thực hiện số 449/CNS-TCTL theo mẫu số 4 của Phụ lục 04

 

Link tải tài liệu