Công bố thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty năm 2015

01/07/2015
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV năm 2015

 

TT

Văn bản

1

Thông báo số 30/TB-UBND của Ủy Ban nhân dân TPHCM về "Kế hoạch tài chính  năm 2015 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên"

2

Báo cáo xác định Quỹ tiền lương thực hiện số 451/CNS-TCTL theo mẫu số 4 của Phụ lục 04

3

Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và Phụ lục 03 & 05


Link tải tài liệu