ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TIE NĂM 2016

04/05/2016

ào lúc 08 giờ 30 ngày 28/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần TIE đã diễn ra tại Trung tâm Hội Nghị White Palace – số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Với số lượng cổ đông tham dự đại hội là 56 cổ đông, tương ứng với số lượng 6.963.110 cổ phần, đạt 72,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội đủ điều kiện để tổ chức họp theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Sau hơn 03 giờ làm việc khẩn trương, liên tục, đại hội đã tập trung nghe, thảo luận, xem xét các văn kiện, nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thống nhất một số nội dung như sau:

            —Kết quả đạt được trong năm 2015:

            - Tổng doanh thu năm 2015: 388,883 tỷ đồng, đạt 100,5% so với kế hoạch.

            - Tổng lợi nhuận trước thuế: 15,481 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2014, đạt 154,8 % so kế hoạch.

-Cổ tức năm 2015: 7,0%/cổ phiếu.

            —Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

            - Tổng doanh thu năm 2016: 405 tỷ đồng bằng 104,1% số thự hiện năm 2015.

            - Lợi nhuận thực hiện năm 2016: 10 tỷ đồng bằng 64,6% số thực hiện năm 2015.
 


Bà Phạm Thuý Oanh- Thành viên Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình tại Đại hội.

Ngay tại Đại hội, Đại hội đã đạt nhất trí cao trên 99% tín nhiệm nhân sự bổ sung vào Hội đồng quản trị và chức danh Tổng giám đốc .

- Ông Trần Thế Vinh-Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Bà Đỗ Thị Kim Oanh-Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Ngọc Hưng- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
 


Ra mắt các thành viên Hội đồng quản trị-Bản kiểm soát

 

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần TIE đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội:

Bỏ phiếu biểu quyết và và bầu cử tại Đại hội.Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thương niên Công ty Cổ phần TIE năm 2016.


 

Nguồn: Tin Công ty CP TIE