Đề cương tuyên truyền ĐH đại biểu Đoàn TNCS HCM toàn quốc X

21/01/2013
 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007 – 2012), xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, cổ vũ thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Để Đại hội được tuyên truyền rộng khắp và có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên và nhân dân cả nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng Đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X. Nội dung Đề cương tuyên truyền đề cập những nét chủ yếu của 9 nhiệm kỳ Đại hội, tập trung vào những thành tựu nổi bật của hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong nhiệm kỳ 2007 - 2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017.
 
Văn phòng Đoàn Thanh niên Tổng Công ty.