Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc Tổng Công ty

31/12/2014
Căn cứ quyết định số 418/QĐ-UBND-TC của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV thông báo về việc bổ nhiệm Tân Tổng Giám đốc Tổng Công ty như sau:
  1. Bổ nhiệm Ông Chu Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty kể từ ngày 26/12/2014.
  2. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.