Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

22/04/2015
Văn phòng TCT thông báo đến các đối tác và toàn thể CB-CNV về việc treo cờ Tổ quốc và hoán đổi ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2015 như sau:

1/ CB-CNV Cơ quan Văn phòng TCT và NMTL BT Craven "A" được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 01 (một) ngày 28/4/2015 (nhằm ngày 10 tháng 3 Âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động trong 02 (hai) ngày 30/4/2015 và 01/5/2015.
2/ Thực hiện đi làm bù ngày 25/4/2015 (Thứ 7) để nghỉ ngày 29/4/2015 (Thứ 4).
3/ Như vậy thời gian nghỉ gồm 06 (sáu) ngày liên tục từ 28/4/2015 đến hết ngày 03/5/2015.