Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 - CNS

16/08/2019
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trân trọng công bố Báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

Theo báo cáo, Tổng doanh thu thuần đạt 1.275.026 (triệu đồng); Tổng Chi phí đạt 1.196.279 (triệu đồng); Tổng Chi phí trên tổng doanh thu đạt 93,82%; Tổng lợi nhuận trước thuế 78.747 (triệu đồng).

Chi tiết báo cáo, vui lòng xem tại đây: Báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2019 - CNS