Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV năm 2021

05/07/2022
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng công bố Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV

Chi tiết báo cáo vui lòng xem tại đây: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021