Báo cáo Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm 2017-2019

23/06/2020
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên trân trọng công bố thông tin: Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất.

Chi tiết xin vui lòng xem tại: Báo cáo về Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017-2019 CNS