Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2019 - CNS

19/08/2019
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2019.

Theo báo cáo, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể như sau:


CHỈ TIÊU ĐVT Quý II năm 2019 Quý II năm 2018 So sánh 2019/2018 Tốc độ tăng
Tổng doanh thu đ 1.772.636.598.416 1.636.348.674.287 108,33% 8,33%
Tổng lợi nhuận Kế toán đ 108.221.204.130 87.662.224.655 123,45% 23,45%

Chi tiết báo cáo vui lòng xem tại đây: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2019 - CNS