Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng năm 2020 – CNS

14/08/2020
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng công bố thông tin:

1. Báo cáo tài chính quý II năm 2020
Chi tiết vui lòng xem tại đây: Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 - CNS

2. Báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020
Chi tiết vui lòng xem tại đây: Báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 - CNS

3. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020
Chi tiết vui lòng xem tại đây: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020 - CNS